REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRACOWNIEORANGE.PL 

Obowiązujący od: 4 lipca 2022 roku

Regulamin Serwisu internetowego www.pracownieorange.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte poniższe określenia, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami.

 1. Usługodawca – Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 160 (02-326). siedzibą w Warszawie, adres rejestrowy: ul., 60-521 Poznań, NIP 5213367997, REGON 14028004000000, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241397, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez adres e-mail: fundacja@orange.com
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji oraz który korzysta z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności zawartych w ramach Serwisu. Zarejestrowany Użytkownik może mieć rangę redaktora, współtwórcy, Kandydata lub Lidera Pracowni.
 4. Pracownie w Akcji – działanie organizowane w ramach Serwisu wyłącznie dla Pracowni Orange premiujący aktywność Zarejestrowanych Użytkowników, nienoszący znamion gry losowej zgodnie z jej definicją zawartą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Żetony – punkty, które Zarejestrowani Użytkownicy mogą pozyskać na rzecz Pracowni Orange na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Ekwipunek – nagrody zapewnione przez Usługodawcę, które Pracownia Orange może otrzymać w zamian za żetony (punkty) na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Pracownia Orange – zespół przynajmniej trzech osób stanowiących grupę inicjatywną występujący w imieniu gminy, fundacji lub stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, ośrodka pomocy społecznej, instytucji kultury, w tym biblioteki, świetlicy wiejskiej lub domu kultury, organu lub jednostki organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego, szkoły lub innej publicznej placówki oświatowej biorący udział w działaniu „Pracownie w Akcji”, zgłoszony do tego działania przez Lidera Pracowni i zaakceptowany przez Usługodawcę.
 8. Sprawności – sprawności Publicysty, Motywatora, Komentatora, Edukatora, Śmiałka, Chwata, przyznawane Zarejestrowanym Użytkownikom.
 9. Lider Pracowni – Zarejestrowany Użytkownik odpowiedzialny za działanie Pracowni Orange i posiadający uprawnienia do zarządzania kontami innych Użytkowników.
 10. Treści – wszelkie materiały udostępniane w Serwisie przez Zarejestrowanego Użytkownika poprzez funkcjonalności zapewnione przez Usługodawcę. Treści obejmują w szczególności publikowane przez Zarejestrowanego Użytkownika aktualności, komentarze, materiały edukacyjne (inspiracje, scenariusze), relacje. Treści udostępniane są również poprzez Usługodawcę: aktualności, komentarze, materiały edukacyjne (inspiracje, scenariusze, publikacje), wyzwania.
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie.
 12. Dane Użytkownika – wszelkie informacje oraz Treści, które Zarejestrowany Użytkownik umieszcza w Serwisie w ramach konta.
 13. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej www.pracownieorange.pl, za pomocą, której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną a Zarejestrowani Użytkownicy mogą publikować Treści.
 14. Biuro Programu Pracownie Orange – Fundacja „5Medium” z siedzibą w Lublinie przy ul. Agatowej 18/53 (20-571) NIP 946 26 34 258, REGON 061332789, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396829; współpracująca z Usługodawcą przy realizacji programu Pracownie Orange w zakresie wsparcia administracyjnego oraz merytorycznego programu, posiadająca status Partnera programu Pracownie Orange.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Przeznaczeniem Serwisu jest jego wykorzystanie w celach komunikacyjnych oraz udziału Pracowni Orange w działaniu „Pracownie w Akcji”, w tym realizowania zadań związanych z „Pracowniami w Akcji”, wymiany punktów na Ekwipunek.
 3. Serwis jest przeznaczony:
  1. do korzystania przez Użytkowników w celu korzystania oraz przeglądania zamieszczonych w Serwisie treści, w szczególności w celu wyszukania Pracowni Orange w ich okolicy w tym ich danych adresowych lub kontaktowych;
  2. do korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników w celach informowania przez nich o funkcjonowaniu Pracowni Orange w szczególności poprzez zamieszczanie przez Zarejestrowanych Użytkowników Treści, w szczególności aktualności, komentarzy, materiałów edukacyjnych (inspiracji, scenariuszy), relacji ze zrealizowanych wyzwań oraz wymianie dobrych praktyk dotyczących zajęć warsztatów, zabaw i projektów;
  3. do udziału Pracowni Orange w działaniu „Pracownie w Akcji”, w szczególności poprzez dzielenie się doświadczeniem, wiedzą oraz informowanie o aktywności swojej Pracowni Orange;
  4. zbierania Żetonów w ramach „Pracowni w Akcji” oraz wymieniania ich za Ekwipunek.
 4. Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:  
  1. dostęp do Serwisu, w tym do umieszczonych w Serwisie Treści i innych informacji zamieszczonych w Serwisie i możliwość ich przeglądania;
  2. udział Pracowni Orange w działaniu „Pracownie w Akcji” oraz zdobywanie Żetonów przez Pracownie Orange dzięki aktywności Zarejestrowanych Użytkowników należących do określonej Pracowni Orange i wymiana Żetonów na Ekwipunek.
 5. Użytkownik korzystając z usług i Treści dostępnych w Serwisie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zabrania się w szczególności działań Użytkowników takich jak:
  1. kopiowanie części lub całości Serwisu lub jakichkolwiek Treści zawartych w ramach Serwisu lub wykorzystywania ich w celach zarobkowych;
  2. rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawianiu działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie, w tym przesyłaniu tego typu informacji lub reklam innym Zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu w komentarzach;
  3. uporczywym nękaniu innej osoby lub podszywaniu się pod inną osobę;
  4. zakładaniu wielu kont przez jednego Użytkownika w celu zakłócenia prawidłowego działania Serwisu;
  5. podejmowaniu jakichkolwiek innych działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub które mogą działać na jego szkodę, rozumianych w szczególności jako działania, które mogą wpływać na dobre imię Serwisu lub Usługodawcy.
 8. Zawarcie Umowy z Usługodawcą jest możliwe wyłącznie w języku polskim zgodnie z Regulaminem.

Dostęp do Serwisu

 1. Usługodawca umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Usług jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Korzystanie z Usług nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu.
 2. Usługodawca udostępnia Regulamin Użytkownikowi w sposób nieodpłatny oraz umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez prezentację treści Regulaminu w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, że w przypadku niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w treści ust. „Wymagania techniczne, zagrożenia związane z Usługami”, działanie Serwisu na urządzeniu Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwione.
 4. Serwis jest dostępny w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączenia spowodowanego awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie na urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej. Szczegółowe wymagania zawarte są w ust. „Wymagania techniczne, zagrożenia związane z Usługami.”
 6. Użytkownik w ramach Serwisu może uzyskiwać informacje dotyczące działań edukacyjnych i społecznych realizowanych przez Usługodawcę oraz jego Partnerów, a także o bieżących konkursach, realizowanych przez Fundację.

Rejestracja i korzystanie z konta

 1. Usługodawca udostępnia Regulamin Zarejestrowanemu Użytkownikowi w sposób nieodpłatny oraz umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez:
 1. weryfikację zapoznania się przez Zarejestrowanego Użytkownika z Regulaminem podczas rejestracji;
 2. przesłanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi Regulaminu drogą mailową podczas procesu weryfikowania jego tożsamości poprzez przesłanie maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji lub z zaproszeniem do Pracowni Orange.
 1. Publikowanie Treści jest ograniczone w zależności od rangi Zarejestrowanego Użytkownika przyznawanej Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez Lidera Pracowni. Ranga Zarejestrowanego Użytkownika pozwala na skorzystanie z następujących funkcjonalności:
 1. Lider Pracowni może dodawać wszelkie Treści oraz zatwierdzać Kandydatów na Zarejestrowanych Użytkowników a także wysyłać zaproszenia do dołączenia do Pracowni;
 2. Współtwórca może dodawać Wszelkie Treści;
 3. Redaktor – może dodawać aktualności, materiały edukacyjne.
 4. Kandydat – nie może dodawać żadnych treści. 
 1. Rejestracja oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik może założyć w Serwisie tylko jedno konto.
 3. Rejestrując się w Serwisie lub zakładając konto Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić, że zapoznał się z jego treścią i wyrazić zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 4. Do rejestracji w Serwisie konieczne jest wskazanie danych oznaczonych gwiazdką jako obligatoryjne, w szczególności adresu e-mail.
 5. W celu rejestracji Lider Pracowni powinien przejść przez osobną, względem uregulowanych w Serwisie usług objętych Regulaminem, procedurę kwalifikacji do udziału w Programie Pracownie Orange. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia możliwości kwalifikacji do udziału w Programie Pracownie Orange. W pozostałym zakresie postanowienia dotyczące Zarejestrowanego Użytkownika dotyczą również Lidera Pracowni.
 6. W celu rejestracji Użytkownik niebędący Liderem Pracowni, powinien przejść przez jedną z poniższych ścieżek rejestracji:
 1. wypełnić formularz rekrutacyjny wraz ze wskazaniem Pracowni Orange, do której Użytkownik chce przystąpić. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, na adres e-mail podany w Formularzu zostanie dostarczony mail aktywacyjny. Po aktywacji konta proces rejestracji dobiega końca, a Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje status Kandydata. W momencie, w którym Lider Pracowni zatwierdzi udział Zarejestrowanego Użytkownika, staje się on członkiem Pracowni Orange;
 2. zaakceptować zaproszenie wysłane przez Lidera Pracowni za pośrednictwem Serwisu na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik po zapoznaniu się z otrzymanym e-mailem powinien dokonać rejestracji zgodnie z instrukcją wskazaną w treści maila, w szczególności poprzez przejście przez odpowiedni formularz, obejmujący podanie odpowiednich danych oraz akceptację Regulaminu.
 1. Aby wysłać formularz rejestracyjny i zakończyć procedurę rejestracyjną, niezbędna jest akceptacja Regulaminu. Założenie konta powinno odbyć się po zapoznaniu się z Polityką prywatności.
 2. Założenie konta jest możliwe po uzupełnieniu danych wskazanych w treści formularza. Po założeniu konta Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić inne dane dotyczące go, w szczególności zdjęcie, adres do profilu w kontach społecznościowych lub opis.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Lider Pracowni może usunąć Zarejestrowanego Użytkownika z Pracowni Orange, którą administruje. Usunięcie Zarejestrowanego Użytkownika z Pracowni Orange, nie oznacza usunięcia konta Użytkownika.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Usługodawcy usunięcia konta poprzez formularz w panelu Użytkownika.
 3. Usunięcie konta z Serwisu nie skutkuje usunięciem treści Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika nie skutkuje usunięciem Pracowni Orange.

Żetony oraz Ekwipunek

 1. Żetony są przyznawane Pracowni Orange za aktywność Zarejestrowanego Użytkownika należącego do określonej Pracowni Orange. Usługodawca ma prawo do „wyzerowania” liczby Żetonów, jednakże z miesięcznym wyprzedzeniem powiadomi o tym Liderów Pracowni, by dać im czas na wykorzystanie ich i zakup Ekwipunku.
 2. Żetony są przyznawane automatycznie po dokonaniu przez Zarejestrowanego Użytkownika należącego do określonej Pracowni Orange premiowanej aktywności.
 3. Żetony mogą być przyznane wyłącznie Pracowni Orange, Zarejestrowany Użytkownik nie może pozyskać Żetonów na swoją rzecz. Żetony nie są przypisane do konta Zarejestrowanego Użytkownika i nie podlegają usunięciu w przypadku usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika lub w przypadku opuszczenia przez Zarejestrowanego Użytkownika Pracowni Orange.
 4. Żetony są przyznawane na rzecz Pracowni Orange zgodnie z poniższymi zasadami:
 1. Dodanie aktualności przez Zarejestrowanego Użytkownika należącego do określonej Pracowni Orange – 10 Żetonów.
 2. Dodanie inspiracji przez Zarejestrowanego Użytkownika należącego do określonej Pracowni Orange – 15 Żetonów.
 3. Dodanie scenariusza przez Zarejestrowanego Użytkownika należącego do określonej Pracowni Orange – 20 Żetonów.
 4. Dodanie relacji do wyzwania przez Lidera Pracowni lub Współtwórcę należącego do określonej Pracowni Orange – liczba Żetonów określona w opisie zrealizowanego wyzwania.
 1. Usługodawca zapewnia Ekwipunek, który może zostać zamówiony dla Pracowni Orange przez Lidera Pracowni w zamian za Żetony. Rodzaje i ilości dostępnego Ekwipunku mogą zmieniać się w zależności od daty i pory roku. Pojedyncze nagrody wchodzące w skład Ekwipunku mogą być okresowo niedostępne lub wycofane z oferty.
 2. Jednorazowa wartość Ekwipunku nie przekracza kwoty 2000 zł. określonej w art.. 21 ust. 1 pkt 68 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Koszt przesłania Ekwipunku ponosi Usługodawca.
 4. Zdobyte Żetony Lider Pracowni może za pośrednictwem swojego indywidualnego konta wymienić na nagrodę dla Pracowni Orange określoną w zakładce „Ekwipunek”.
 5. Żetony nie podlegają wymianie na pieniądze. Niewykorzystane Żetony, które nie zostały wymienione na Ekwipunek przepadają. W szczególności niewykorzystane Żetony nie są podstawą do formułowania jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy.

Zakres użytkowania Serwisu

 1. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
 1. powodujących przerwanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa autorskie

 1. Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że przysługują mu w pełni wszelkie Prawa do utworów oraz ich elementów publikowanych w Serwisie jako Treści, oraz posiada pełne prawo do rozporządzania ww. utworami na rzecz Usługodawcy. Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że w przypadku, gdy publikuje w Serwisie zdjęcia zawierające wizerunek jakichkolwiek osób robi to na podstawie ich zezwolenia na rozpowszechnienia ich wizerunku, zgodnie z którym jest uprawniony do jego publikacji. Usługodawca nie odpowiada za naruszenia praw autorskich osób trzecich spowodowane naruszeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika niniejszego punktu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik nieodpłatnie i w sposób niewyłączny zezwala Usługodawcy na korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Treści poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Treści w Internecie, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w szczególności w innych miejscach w Serwisie. Uprawnienie jest udzielane przez Zarejestrowanego Użytkownika na okres pięciu lat od zamieszczenia Treści w Serwisie, a po upływie tego okresu, przekształca się ono w uprawnienie przyznane na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik umieszcza w Serwisie wizerunek innych osób jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Zabronione jest publikowanie wizerunku bez uzyskania w tym zakresie stosownej zgody.  
 4. Zabronione jest publikowanie w Serwisie jakichkolwiek treści i materiałów (w tym materiałów zdjęciowych i filmowych), które mogłyby naruszać prawa osób trzecich w szczególności autorskie prawa majątkowe.

Wymagania techniczne, zagrożenia związane z Usługami

 1. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:
 1. dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
 2. mieć dostęp do sieci Internet;
 3. posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;
 4. posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3;
 5. dodatkowo w celu założenia konta Użytkownik powinien posiadać konto e-mail.
 1. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym;
 3. za brak możliwości skorzystania z Serwisu spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w ust. „Wymagania techniczne, zagrożenia związane z Usługami” pkt 1 Regulaminu.

Składanie reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu oraz innych usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.
 2. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem Serwisu do Biura Programu Pracownie Orange na adres e-mail info@pracownieorange.pl lub pod numerem telefonu: +48 514 181 921
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie, w szczególności w przypadku wystąpienia jakiekolwiek z ważnych powodów wskazanych poniżej:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa,
 2. zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Serwisu,
 3. zmiany warunków technicznych korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 1. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z kontem, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany zostaną również opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.