Aktualności

14 maja 2022

Sekcja historyczna – spotkanie X

aktualności

dwóch mężczyzn stoi przed grupa siedzących ludzi w pracowni orange

O manipulacji w fotografii opowiadał prof. dr. hab. Roman Drozd, prof. zw. z Zakładu Studiów Wschodnich Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podczas wykładu studenci dowiedzieli się jak odróżnić zdjęcia prawdziwe od przerobionych. Profesor zwrócił uwagę na fakt, że nie tylko fotografie mogą być zmanipulowane, ale również sama sytuacja, którą przedstawiają może być wyreżyserowana. Nie wierzmy zatem we wszystko, co widzimy w Internecie.

Spotkanie sekcji historycznej odbyło się w czwartek 12 maja w Pracowni Orange.

Profesor Roman Drozd – historyk, w latach 2008-2016 rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. W jego kręgu zainteresowań badawczych znajdują się kwestie związane z relacjami polsko-ukraińskimi w XX i XXI wieku, polityką władz polskich wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, położeniem ludności ukraińskiej w Polsce oraz dziejami Kościoła greckokatolickiego po 1944 r. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historia na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w specjalności: historia, historia najnowsza na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Zajęcia sekcji historycznej odbyły się w ramach Projektu „Wiedzieć, Umieć, Chcieć”. Projektu realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób w wieku 50+, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Słupsku, Ustce, Bytowie i Człuchowie.