zamknij

Rekrutacja rozpoczęta!

0

Rekrutacja do programu grantowego dla młodzieży "Mania Działania" rozpoczęta! Koordyatorem lokalnym programu jest Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk, regionalnym - Centrum Wolontariatu w Kielcach.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 11 maja 2019 roku o godz. 14.00 w Pracowni Orange w Ćmińsku.

Czekamy na Wasze propozycje! Do zgarnięcia na ich realizację jest aż 1000 złotych!

Jak się zgłosić? Czego potrzebujecie?
1. Minimum 4 osobową grupę młodzieży w wieku 13-20 lat
2. Pomysł i chęć jego realizacji:)
3. Wysłanie prośby na aktywny.cminsk@op.pl o przesłanie wniosku, który trzeba będzie uzupełnić i odesłać zwrotnie do 22 maja 2019 roku.

Jesteśmy do Waszej bezpośredniej dyspozycji każdego dnia w Pracowni Orange w Ćmińsku  - zapraszamy!

 

Regulamin Lokalnego Programu Grantowego
„ Mania Działania” – edycja 2019

Organizatorzy i zasady ogólne

1. Organizatorem Programu Grantowego „Mania Działania – edycja 2019” jest Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk w ramach środków pochodzących z projektu: „Zarażamy Aktywnością – 2019 – kontynuacja projektu aktywizującego mieszkańców gminy Miedziana Góra” finansowanego ze środków Gminy Miedziana Góra, we współpracy z operatorem regionalnym Programu - Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, które działania współfinansowane są ze środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

2. Celem Programu Grantowego „Mania Działania” jest aktywizacja społeczna młodzieży oraz promocja wolontariatu młodzieży na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielenie
wsparcia finansowego i merytorycznego dla lokalnych inicjatyw młodzieży.

3. W roku 2019 wsparcie udzielane będzie działaniom realizowanym na terenie gminy: Miedziana Góra

4. Jeden projekt może otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 1.000,00zł.

5. Dotacje będą przyznane na projekty społeczne, kulturalne, sportowe i edukacyjne
zmierzające do aktywizacji środowiska, zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu
przez młodzież oraz rozwoju jej zainteresowań.

6. Dotacje będą przyznane wyłącznie na realizację projektów opracowanych i wdrażanych
przez grupy młodzieżowe.

7. Jedna grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty, ale tylko jeden z nich może zostać dofinansowany.

8. Grupy uczestniczące w Programie otrzymają Opiekuna, który będzie wspierał młodzież
w działaniach projektu zwanego Coachem.

9. Termin realizacji działań musi mieścić się w okresie od 10 czerwca do 20 września 2019 r.

10. Dla przedstawicieli uczestniczących grup przewidziano obowiązkowe, trzydniowe szkolenie w drugiej połowie czerwca 2019 – weźmie w nim udział jedna osoba z grupy.

11. Wszelkie informacje na temat zasad, terminów programu wraz z dokumentami oraz
aktualności z realizowanych działań projektu będą umieszczane na stronie www.maniadzialania.info
Kto może wziąć udział w Programie?

1. O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się grupy młodzieżowe z terenu gminy Miedziana Góra, złożone z minimalnie 4 osób w wieku 13-20 lat.
Realizacja projektu musi odbywać się na terenie gminy Miedziana Góra.

Jak otrzymać dotację?

1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, na
formularzu wniosków znajdującym się na stronie internetowej www.maniadzialania.pl lub otrzymanych e-mailowo od aktywny.cminsk@op.pl

2. Wnioski przesłać należy pocztą elektroniczną na adres aktywny.cminsk@op.pl

3. Na stronie www.maniadzialania.pl zostanie umieszczona instrukcja jak poprawnie wypełnić wniosek.

4. Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowego wsparcia na etapie opracowywania
projektu i wypełniania wniosku prosimy o kontakt z Renatą Fert – koordynatorem projektu na terenie gminy Miedziana Góra.

Ocena wniosków

1. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele partnerów
Partnerstwa dla Młodzieży oraz przedstawiciele uczestniczących gmin.

2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25 maja 2019 i zamieszczone na stronie
www.maniadzialania.pl i fb/aktywnycmisnk. Koordynatorzy projektów zostaną poinformowani o wynikach mailowo lub telefonicznie.

3. Komisja Programu Grantowego oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym:
- na etapie oceny formalnej sprawdzane będzie czy wniosek został wypełniony poprawnie i
czy spełnia warunki opisane w regulaminie. Po spełnieniu kryteriów formalnych projekt
zostanie poddany ocenie merytorycznej.
- na etapie oceny merytorycznej pod uwagę będą brane następujące aspekty:
- na ile projekt przyczyni się do rozwoju grupy realizującej projekt (co nowego nauczy się
młodzież, jakich nabędą nowych umiejętności) – max. 10 pkt
- na ile projekt będzie angażował inną młodzież nie będącą członkiem grupy – max. 5 pkt
- jak angażowani będą inni partnerzy do realizacji projektu (instytucje, firmy, organizacje) –
max 5 pkt
- na ile zaplanowane działania przyczynią się do realizacji założonego celu – max 5 pkt
- przejrzystość i spójność budżetu – 5 pkt
- pomysłowość, atrakcyjność, oryginalność zaplanowanych działań – max. 5 pkt.

Otrzymanie dofinansowania

1. Z grupami realizującymi dofinansowane projekty zawarta zostanie umowa, w terminie 14
dni od dnia ogłoszenia wyników, która będzie podstawą do otrzymania dofinansowania.
Zostaną w niej opisane szczegółowe zasady dotyczące rozliczeń.

2. Grupy otrzymają przewidziane w umowie fundusze bezpośrednio od Koordynatora
Programu Grantowego „Mania Działania” ,w formie gotówki wypłacanej zaliczkowo.

Obowiązki uczestników

1. Grupa młodzieżowa, która otrzymała dotację zobowiązana jest do:
- przystąpienia do realizacji projektu ;
- informowania organizatora o prowadzonych działaniach;
- uczestnictwie przedstawicieli grupy w proponowanych przez Koordynatora Programu
szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych;
- współpracy z opiekunem grupy;
- zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających

 


 
 
 
 
 

Skontaktuj się z autorem